Hoppa till innehåll

 

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Bilden visar trafik på Dalbobron och vy över centrala Vänersborg

Vänersborgs kommun har sedan 2013 en politiskt antagen vision som lyder: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet".

Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genomsyra hela organisationen.

Vänersborgs vision är tänkt att gälla över en längre tidsperiod, flera mandatperioder och under skilda politiska majoriteter. För att konkretisera visionen tar kommunfullmäktige fram inriktningsmål för vad som ska uppnås.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

2021-2024

I oktober 2019 fastställde kommunfullmäktige nya inriktningsmål. Dessa började gälla från 1 januari 2021.

  • I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv
  • Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
  • Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag
  • Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan
  • Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet
  • Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska

Mål- och resursplan

Mål- och resursplanen fastställs i kommunfullmäktige och innehåller visionen, kommungemensamma mål och resultat. Den innehåller också nämndernas budget.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se